Αναστολή Διαδικασιών Προσλήψεων έως τις εκλογές

Αναστολή Διαδικασιών Προσλήψεων έως τις εκλογές

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Α.Σ.Ε.Π. 18/6/2019, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως και την ορκωμοσία της Κυβέρνησης απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού. Η παραπάνω απαγόρευση αφορά όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις και αποφάσεις που είναι απαραίτητες για τον διορισμό ή την πρόσληψη. Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού.

Οι αιτήσεις σε προκηρύξεις του Ελληνικού Δημοσίου διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.

Πηγή:

www.asep.gr