Επίπεδο Προσόντων. Γνωρίζεις σε ποιο ανήκεις;

Δες αναλυτικά τις κατηγορίες των προσόντων όπως αυτές ορίζονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων European (EQF Qualifications Framework).

  1. Απολυτήριο Δημοτικού
  2. Απολυτήριο Γυμνασίου
  3. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης – Επιπέδου 3 (χορηγείται στους αποφοίτους των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης [ΣΕΚ] έπειτα από πιστοποίηση) * Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 6 Ν. 2009/1992 -άρθρο 11 Ν. 3879/2010 – άρθρο 11, παρ. β’ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι
  4. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) – Επιπέδου 4 (ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου, χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων [ΕΠΑΛ] έπειτα από ενδοσχολικές εξετάσεις) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης – Επιπέδου 4 (Χορηγείται στους απόφοιτους της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων [ΕΠΑΛ] μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις)
  5. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης – Επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ έπειτα από πιστοποίηση) Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης – Επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ έπειτα από πιστοποίηση) **Δίπλωμα Επαγγελματικής Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΙΕΚ Δίπλωμα / Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)
  6. Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο / ΤΕΙ)
  7. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
  8. Διδακτορικό δίπλωμα

 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ξεκίνησε το 2010 και υλοποιείται υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 

 

Πηγή Προέλευσης:

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

 

Jobmap.gr

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών, αναζήτησης προσωπικού και εργασίας σε Ελλάδα και Εξωτερικό.