Θέσεις προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων

Θέσεις προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων

 

Ειδικότητες:

  • Μουσικοί (με ειδικότητα πιάνο) ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ
  • Εικαστικών ΠΕ
  • Γυμναστών με ειδικότητα στις πολεμικές τέχνες (ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, ΤΖΟΥΝΤΟ) ΠΕ

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 2431351182).

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης (29/10/2019).

 

Πηγή: Δήμος Τρικκαίων, www.trikalacity.gr Προκηρύξεις