Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών (ανδρών και γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία.

Από τον αριθμό των 1.500 θέσεων, το 80% δηλαδή 1.200 θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους και υποψήφιες  που κατέχουν απολυτήριο τύπο Λυκείου περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων.

Από τον αριθμό των 1.500 θέσεων, το 20% δηλαδή 300 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους και υποψήφιες που κατέχουν

α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή

β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Προσόντα των Υποψηφίων και Προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
 2. Δεν υπερβαίνουν το 28οέτοςτης ηλικίας τους.
 3. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
 4. Να μη φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ)στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους,είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατάτρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.
 5. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ.,χωρίς υποδήματα.
 7. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 8. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 9. Να μην υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 10. 0.Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα.
 11. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 12. Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).
 13. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Αστυνομίας

www.hellenicpolice.gr www.astynomia.gr