Προκήρυξη 2Κ/2019

Προκήρυξη 2Κ/2019

1.116 θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

 

 • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατό δέκα (110) θέσεις

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 1. ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ,
 2. ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ,
 3. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
 4. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 5. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, με δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού),
 6. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ),
 7. ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 8. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
 9. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
 10. ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ,
 11. ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ,
 12. ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ),
 13. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,
 14. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ),
 15. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

 • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τετρακόσιες πενήντα οκτώ (458) θέσεις

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 1. ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ,
 2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
 3. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
 4. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 5. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 6. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 7. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 8. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 9. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 10. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 11. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,
 12. ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 13. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ,
 14. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ,
 15. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,
 16. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 17. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ,
 18. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
 19. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,
 20. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 21. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ,
 22. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 23. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

 • Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριακόσιες ογδόντα μία (381) θέσεις

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 1. ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,
 2. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 3. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 4. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 5. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 6. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,
 7. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,
 8. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 9. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,
 10. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
 11. ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 12. ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 13. ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ,
 14. ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ,
 15. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ,
 16. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ,
 17. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 18. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ,
 19. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,
 20. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,
 21. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 22. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 23. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ,
 24. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ,
 25. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ),
 26. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
 27. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ,
 28. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικ. Κλιβανιστών – Απολυμαντών),
 29. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ,
 30. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
 31. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ,
 32. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
 33. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 

 • Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεις

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 1. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ,
 2. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,
 3. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
 4. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ –ΣΤΡΙΩΝ

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.asep.gr