ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.300 ΙΔΙΩΤΩΝ ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να μην έχουν υπερβεί οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Α΄ το 40ο έτος της ηλικίας τους και οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β΄ το 45ο έτος, αντίστοιχα, κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.
 • Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να είναι ικανοί Κατηγορίας Ι1 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.
 • Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
 • Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – Ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – Ειδικότητα οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Αίτηση συμμετοχής
 • έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις)
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι από όλη τη Χώρα μπορούν να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Πέμπτη 02-04-2020 μέχρι και ημέρα Παρασκευή 10-04-2020, στις ταχυδρομικές διευθύνσεις των ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. του Παραρτήματος Β΄, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»

 

Πληροφορίες:

1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr

2) Τηλέφωνο πληροφοριών: 213 215 7695 Email: aps.diap.ppyep@psnet.gr