Πρόσληψη 4 ατόμων στον Δήμο Τρικκαίων Ν. Τρικάλων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» “Περίοδος 2019 – 2020” στο Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων

 

Ειδικότητες:

Κωδικός 101

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσία Απασχόλησης:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Για τις Δομές Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας του Δήμου Τρικκαίων)

Προσόντα:

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Βαθμολόγηση Κριτηρίων

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2 ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

4 ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

7 ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

 

 

Αίτηση στον Δήμο Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 243 135 1182).

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

Πηγή: diavgeia.gov.gr