Τι είναι το βιογραφικό σημείωμα;

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του υποβάθρου και των δεξιοτήτων ενός ατόμου. Το έγγραφο χρησιμοποιείται σε 2 περιπτώσεις:

 1. Όταν ο υποψήφιος επιθυμεί να απαντήσει μία ανοικτή θέση εργασίας – αγγελία.
 2. Όταν ο υποψήφιο επιθυμεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να εργαστεί σε μία επιχείρηση ακόμα και χωρίς την δημοσίευση αγγελίας.

Το βιογραφικό σημείωμα ουσιαστικά αποτελεί μία φωτογραφία των προσόντων και των δεξιοτήτων του υποψηφίου. Στόχος της αποστολής ενός βιογραφικού σημειώματος δεν είναι η εύρεση εργασίας αλλά η κίνηση ενδιαφέροντος από τον εργοδότη προς τον υποψήφιο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος χρόνος ανάγνωσης ενός βιογραφικού σημειώματος από τον εργοδότη είναι 30 δευτερόλεπτα. Για το λόγο αυτό το βιογραφικό σημείωμα ενός υποψηφίου θα πρέπει να είναι :

 1. Απλό
 2. Σύντομο
 3. Σαφές
 4. Ευανάγνωστο
 5. Ειλικρινές
 6. Σχετικό με το αντικείμενο της θέσης / επιχείρησης

Τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχει ένα βιογραφικό σημείωμα για να θεωρηθεί πλήρες είναι:

 1. Ατομικά στοιχεία
 2. Φωτογραφία
 3. Επαγγελματική εμπειρία
 4. Εκπαίδευση
 5. Γνώση γλώσσας (μητρική / ξένες γλώσσες)
 6. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 7. Συμμετοχή σε σεμινάρια / συνέδρια
 8. Άλλες δραστηριότητες / βραβεία
 9. Συστάσεις

 

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω δεν αναγράφεται.