Blog

Θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξαρτήτων Αρχών και των ΟΤΑ β΄ βαθμού ή ΝΠΔΔ αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ότι μπορούν να […]

Προσλήψεις επιτυχόντων ΑΣΕΠ σε Δήμους. Αριθμός θέσεων 557. Αιτήσεις από 7/1/2019 έως 22/1/2019.

Πρόσκληση – Ανακοίνωση για την κάλυψη οργανικών θέσεων εργασίας σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007 (άρθρο 82 του ν. 4483/2017). ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ) ΚΑΛΕΙ: τους υποψηφίους […]

Πρόσληψη 21 ατόμων ειδικότητας Π.Ε. Φυσικής Αγωγής μέσω Γ.Γ.Α.

Πρόσληψη προσωπικού εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος μαζικού αθλητισμού για την περίοδο 2018 – 2019. Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας προτίθεται να προσλάβει προς εργασία Πτυχιούχους Φυσική Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμίσθια για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Αναλυτικά οι ειδικότητες: 1 […]

Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας – Δήμος Ιωαννίνων.

Πρόσληψη συνολικά εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (δίπλωμα Γ΄κατηγορίας) Αριθμός ατόμων: 4 ΤΕ εργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) Αριθμός ατόμων: 20   Αναλυτικά τα ειδικά τυπικά προσόντα: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (δίπλωμα Γ΄κατηγορίας) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) […]

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Τρικκαίων (Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018 Έναρξη αιτήσεων: 10/12/2018 Λήξη αιτήσεων: 18/12/2018 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ […]

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους από 22 έως 29 ετών.

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα έχει διττό στόχο: α) την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά […]

ΟΑΕΔ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Αιτήσεις για τις 2.082 θέσεις

Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ’ Κύκλος), για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ξεκινάει την την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 14:00 και λήγει τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας […]

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στην Προκήρυξη 10Κ/2018

Προκήρυξη 118 συνολικά θέσεων τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠE Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠE Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΠE Αρχιτεκτόνων, ΠE Διοικητικού, ΠE Διοικητικού (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), ΠE Διοικητικού Λογιστικού, ΠE Διοικητικού (Οικονομολόγος), ΠE Διοικητικού – Οικονομικού, […]

Στοιχεία που θα βοηθήσουν έναν υποψήφιο κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης.

Ακόμη και αν έχετε πραγματοποιήσει πολλές συνεντεύξεις, υπάρχει η πιθανότητα η συνέντευξη εργασίας να μην γίνεται πιο εύκολη. Σε κάθε συνέντευξη εργασίας, θα πρέπει να θυμάστε πως εκτός από το να γνωρίζεται νέους ανθρώπους, θα πρέπει να αναδεικνύετε τον εαυτό σας και τις δεξιότητές σας. Και θα πρέπει να παραμείνετε αισιόδοξοι και ενθουσιώδεις κατά της […]

Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που προσέχει ο εργοδότης στο βιογραφικό σημείωμα;

Το χρονικό διάστημα που αφιερώνει ένας εργοδότης για να αξιολογήσει ένα βιογραφικό σημείωμα είναι πολύ μικρός και κυμαίνεται από 45 δευτερόλεπτα έως και μόνο 6 δευτερόλεπτα. Η χρονική αυτή διαφορά αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος οφείλεται στην αντίληψη του εργοδότη για το ποια στοιχεία του βιογραφικού θα θεωρήσει ενδιαφέροντα για να καταλήξει στην τελική επιλογή του […]
1 Comment